Idite napred da biste videli predložene rezultate

  Sve što treba da znate o AirCover-u za domaćine

  Potpuna zaštita. Uvek je uključen i uvek je besplatan. Samo na Airbnb-u.
  Objavio/la Airbnb na dan 11. maj 2022.
  Video od 5 min.
  Ažurirano na dan 7. jun 2022.

  Najvažnije informacije

  • AirCover za domaćine obuhvata Zaštitu domaćina od štete u iznosu do 1.000.000 USD i Osiguranje od odgovornosti domaćina u iznosu do 1.000.000 USD

  • Zaštita od štete obuhvata zaštitu od gubitka prihoda, kao i nove zaštite od štete koju prouzrokuju kućni ljubimci, detaljno čišćenje i još mnogo toga

  Naši domaćini su srce i duša Airbnb-a. Vaše mišljenje je ključno za naš rad i upravo su nas vaši komentari naveli da kreiramo AirCover za domaćine.

  Rekli ste nam da vam je potrebna veća zaštita, kao i brz, jednostavan postupak nadoknade. Šta ako gost puši u vašem prostoru, pa je zbog toga neophodno posebno čišćenje? Šta ako gostov pas progrize kauč? 

  Uz AirCover za domaćine, možete ugošćavati bez brige. Pored zaštite od odgovornosti u iznosu do 1.000.000 USD, AirCover za domaćine proširuje zaštitu od štete u iznosu do 1.000.000 USD koju smo ranije nudili domaćinima dodatnim pokrićem za štetu koju uzrokuju kućni ljubimci, za dubinsko čišćenje i još toga.

  Zaštita od štete u iznosu do 1.000.000 USD

  Ako gost ošteti vaš smeštaj ili imovinu tokom boravka rezervisanog preko Airbnb-a, AirCover za domaćine vam nudi zaštitu od štete u iznosu do 1.000.000 USD. Već ste imali pokriće ako bi vam gost uništio tepih čašom crvenog vina, a ovo prošireno pokriće obuhvata i situacije u kojima npr. gostova mačka naoštri nokte na vašim zavesama.

  Ovo prošireno pokriće obuhvata:

  • zaštitu od štete koju uzrokuju kućni ljubimci: Ne brinite – šteta koju naprave četvoronožni gosti je pokrivena
  • zaštitu za dubinsko čišćenje: Nadoknađujemo vam nepredviđene troškove čišćenja, kao što je uklanjanje mirisa cigareta ako gost puši u vašem domu
  • zaštitu od gubitka prihoda: AirCover za domaćine nadoknađuje izgubljeni prihod ako otkažete potvrđene rezervacije na Airbnb-u zbog štete koju je napravio gost
  • rok za podnošenje zahteva od 14 dana: Ako gosti naprave štetu, imate 14 dana da zatražite nadoknadu nakon odlaska – čak nije važno ni da li su novi gosti već došli
  • brzu nadoknadu:Mi ćemo vam nadoknaditi štetu koju gost nanese – obično u roku od dve nedelje
  • brže procese za superdomaćine: Sada dobijate prioritetnu podršku i brže dolazite do nadoknade

  Ako treba da zatražite nadoknadu, pošaljite zahtev za AirCover za domaćine u našem Centru za posredovanje. Kad podnesete zahtev, obavestićemo gosta šta je oštećeno, odnosno šta nedostaje. Gost će imati rok od 24 sata da plati iznos koji tražite. Ako odbije da plati ceo iznos ili ako ne reaguje, moći ćete da uključite Airbnb podršku.

  Saznajte više o Zaštiti domaćina od štete

  Osiguranje od odgovornosti domaćina u iznosu do 1.000.000 USD

  Osiguranje od odgovornosti pokriva domaćine u slučajevima kada se gost povredi ili dođe do oštećenja ili krađe njegove imovine dok boravi u vašem smeštaju (što se inače retko događa). Obuhvaćene su i osobe koje vam pomažu u ugošćavanju, kao što su pomoćni domaćini i higijeničari, tako da možete da se osećate sigurno dok ugošćavate na Airbnb-u.

  Osiguranje od odgovornosti domaćina vas pokriva ako se utvrdi da ste zakonski odgovorni za:

  • telesnu povredu gosta (ili nekog drugog);
  • oštećenje ili krađu imovine koja pripada gostu (ili nekom drugom);
  • štetu koju gost (ili neko drugi) prouzrokuje u zajedničkim prostorima, kao što su hodnici zgrade i obližnji objekti.

  Ako želite da podnesete zahtev, idite na naš obrazac za osiguranje od odgovornosti. Informacije će biti poslate našem pouzdanom spoljnom osiguravajućem društvu, koje će dodeliti vaš zahtev predstavniku. Predstavnik će rešiti vaš zahtev u skladu sa uslovima polise osiguranja.

  Ako ste domaćin doživljaja, pokriveni ste našim Osiguranjem od odgovornosti za doživljaje.

  Saznajte više o Osiguranju od odgovornosti domaćina

  AirCover za domaćine inspirisan je vašim komentarima. Posvećeni smo tome da postupamo u skladu sa vašim komentarima i podstičemo vas da i dalje delite svoje mišljenje sa nama.

  Zaštita domaćina od štete, Osiguranje od odgovornosti domaćina i Osiguranje od odgovornosti za doživljaje ne odnose se na domaćine koji nude smeštaje preko kompanije Airbnb Travel, LLC, niti na domaćine u kontinentalnoj Kini i Japanu, gde važe Plan zaštite domaćina u Kini, Osiguranje domaćina u Japanu i Osiguranje za zaštitu doživljaja u Japanu. Zaštita domaćina od štete nije povezana sa Osiguranjem od odgovornosti domaćina .

  Imajte na umu da su sva ograničenja pokrića prikazana u USD, kao i da postoje i drugi uslovi, odredbe i izuzeća.

  Informacije u ovom članku su se možda promenile od objavljivanja.

  Najvažnije informacije

  • AirCover za domaćine obuhvata Zaštitu domaćina od štete u iznosu do 1.000.000 USD i Osiguranje od odgovornosti domaćina u iznosu do 1.000.000 USD

  • Zaštita od štete obuhvata zaštitu od gubitka prihoda, kao i nove zaštite od štete koju prouzrokuju kućni ljubimci, detaljno čišćenje i još mnogo toga

  Airbnb
  11. maj 2022.
  Da li vam je ovo bilo korisno?