AirCover za domaćine
AirCover za domaćine
AirCover za domaćine
AirCover za domaćine
AirCover za domaćine
AirCover za domaćine

Potpuna zaštita. Uvek je uključen i uvek je besplatan. Samo na Airbnb-u.

Osiguranje od odgovornosti do 1.000.000 USD

Zaštićeni ste – čak i u retkim slučajevima kada se gost povredi.

Zaštita od štete do 1.000.000 USD

Pokrivamo štetu koju gosti nanesu vašem prostoru i stvarima, uključujući dragocenosti.

Zaštita od štete koju uzrokuju kućni ljubimci

Ne brinite: Neočekivana šteta koju prouzrokuju četvoronožni gosti je pokrivena.

Nadoknada za detaljno čišćenje

Nadoknađujemo vam neočekivane troškove čišćenja.

Zaštita od gubitka prihoda

Airbnb nadoknađuje izgubljeni prihod ako otkažete potvrđene rezervacije zbog štete.

Rok podnošenja od 14 dana

Sada imate 14 dana da prijavite štetu – čak i ako imate vezane rezervacije.

Brze nadoknade

Brzo ćemo vam nadoknaditi štetu koju gost nanese – obično u roku od 2 nedelje.

Brži procesi za superdomaćine

Superdomaćini imaju pristup posebnoj liniji podrške gde imaju prednost.

Samo Airbnb vam daje AirCover

AirbnbKonkurenti
Osiguranje od odgovornosti do 1.000.000 USD
Zaštita od štete do 1.000.000 USD
Zaštita od štete koju uzrokuju kućni ljubimci
Nadoknada za detaljno čišćenje
Zaštita od gubitka prihoda
Rok podnošenja od 14 dana
Brže nadoknade
Brži procesi za superdomaćine
Sveobuhvatne pogodnosti AirCover-a za domaćine u poređenju sa besplatnim ponudama glavnih konkurenata u novembru 2021.
Kad god ugošćavate na Airbnb-u, zaštićeni ste.

Odgovori na vaša pitanja

Ne možete da nađete ono što tražite? Posetite naš Centar za pomoć.
Više informacija o svemu što nudi AirCover za domaćine, uključujući uslove i odredbe, možete pronaći .

Isprobajte ugošćavanje na Airbnb-u

Pridružite nam se. Pomoći ćemo vam na svakom koraku.