REZIME OSIGURANJA

Osiguranje domaćina u Japanu

Šta je to Osiguranje domaćina u Japanu?

Osiguranje domaćina u Japanu pokriva slučajeve u kojima domaćin* snosi odgovornost ili druge troškove u vezi sa povredama drugih ili štetom na imovini drugih usled deljenja doma, kao i slučajeve u kojima domaćin pretrpi štetu zbog oštećenja imovine domaćina usled boravka gosta*. U slučajevima kada se imovina domaćina ošteti usled boravka gosta, pokriće osiguranjem će važiti kada domaćin i gost ne mogu sporazumno da reše spor, pa se domaćin obrati Airbnb-u.

Osiguranje domaćina u Japanu je program osiguranja koji pokriva Sompo Japan Insurance Inc.

Domaćini ne moraju da plaćaju premije osiguranja da bi bili pokriveni programom Osiguranja domaćina u Japanu.

U nastavku pogledajte informacije o pokriću Osiguranjem domaćina u Japanu.

Trajanje osiguranja

Ovaj period osiguranja tekućeg programa osiguranja traje od 31. jula 2021. do 31. jula 2022.

Obuhvat i uslovi

Obuhvat i uslovi primene Osiguranja domaćina u Japanu

Osiguranje domaćina u Japanu isplatiće se na ime uništenja imovine i odgovornosti ili drugih troškova koje domaćin pretrpi u vezi sa povredama i uništenjem tuđe ili njegove imovine u smeštaju tokom deljenja doma.

 1. Pokriveni smeštaj

Osiguranje domaćina u Japanu pokriva smeštaj* koji je u vlasništvu, u upotrebi ili pod upravom domaćina u okviru delatnosti deljenja doma.

(*) Smeštaj označava objekat odobren prema Zakonu o poslovanju hotela, sertifikovan prema Zakonu o nacionalnom strateškom zonskom planiranju, registrovan prema Zakonu o izdavanju privatnog smeštaja ili drugi objekat u kom se obavlja slična delatnost pružanja smeštaja; pri čemu se moraju ispuniti i svi sledeći uslovi:

 • objekat je u vlasništvu ili pod zakupom domaćina;
 • objekat se nudi na veb-sajtu Airbnb-a; i
 • objekat je rezervisala i koristi osoba koja je pristala na Airbnb-ove uslove pružanja usluge i koja je koristila Airbnb-ov veb-sajt. U smeštajne objekte spadaju kamp-kućice, autobusi, kamperi, kućice na drvetu i drugi objekti koji su parkirani i koji se koriste kao smeštaj. Brodovi i plovila su takođe obuhvaćeni ako se koriste kao smeštajni objekti.
 1. Domaćin/domaćini

Domaćini su osobe koje se bave (*) delatnošću deljenja doma.

 1. Gost/Gosti

Gosti su korisnici usluga (*) delatnosti deljenja doma, uključujući osobe koje je korisnik pozvao i koje zajedno koriste usluge delatnosti deljenja doma.

(*) Delatnost deljenja doma označava hotel shodno Zakonu o poslovanju hotela (zakon br. 138 iz 1948), preduzeće shodno Zakonu o nacionalnom strateškom zonskom planiranju (zakon br. 107 iz 2013) ili preduzeće za izdavanje privatnog smeštaja shodno Zakonu o izdavanju privatnog smeštaja (zakon br. 65 iz 2017) ili drugo slično preduzeće za izdavanje smeštaja, kao i sve aktivnosti koje se obavljaju unutar ili izvan tog smeštaja, koje su povezane sa gorenavedenim uslugama i koje se obavljaju u skladu sa transakcijama pomoću Airbnb-ove digitalne platforme.

Pokriće osiguranjem (uslovi u vezi sa odgovornošću)

Gornji limit koji važi tokom perioda osiguranja je 100.000.000 JPY po nezgodi.

Izuzeća od pokrića

Glavne stavke koje nisu pokrivene Osiguranjem domaćina u Japanu (klauzule o naknadi štete na imovini)

Predmeti koji nisu deo smeštaja:

 • Valuta, novac, plemeniti metali u obliku poluga i medaljona, menice i hartije od vrednosti.
 • Zemljište, voda ili druga supstanca na zemljištu ili u njemu; međutim, to se ne odnosi na unapređenja zemljišta u vidu ukrasnog baštovanstva, puteva i popločanih površina (ali se odnosi na nasuto zemljište i zemljište ispod datog objekta) ili vodu koja se nalazi u zatvorenom rezervoaru, cevovodima ili drugoj opremi za obradu.
 • Životinje, uključujući, između ostalog, domaće životinje i kućne ljubimce.
 • Neoborena stabla i usevi.
 • Plovila, letelice, letelice za svemirski let i sateliti; međutim, to se ne odnosi na plovila kojima se ne upravlja i koja se koriste kao smeštaj.
 • Vozila; međutim, to se ne odnosi na vozila kojima se ne upravlja i koja se koriste kao smeštaj.
 • Podzemni rudnici ili rudnička okna ili objekti unutar tih rudnika ili okana.
 • Brane i nasipi.
 • Imovina u tranzitu.
 • Prenosni i distributivni vodovi udaljeni od smeštaja više od 305 metara.

Glavni slučajevi u kojima se novac od osiguranja ne isplaćuje:

 • Rat, upotreba sile od strane druge zemlje, revolucija, državni udar, građanski rat, oružana pobuna ili drugi slični incidenti ili neredi.
 • Šteta izazvana zračenjem, eksplozijom ili drugim štetnim delovanjem usled nuklearne reakcije ili raspadanja atomskog jezgra nuklearnog gorivnog materijala ili nuklearnog izvornog materijala, radioaktivnog elementa, radioizotopa ili materijala kontaminiranog tim materijalom, ili izazvana nezgodom koja se može pripisati tim pojavama, izuzimajući nuklearne reakcije ili nuklearni raspad atomskog jezgra radioizotopa u medicinske, naučne ili industrijske svrhe.
 • Terorizam.
 • Stvarna ili potencijalna zloupotreba otrovnih bioloških ili hemijskih materijala.
 • Šteta na smeštaju koja se desi tokom perioda kada gosti ne koriste smeštaj.
 • Šteta nastala usled namernog neprimerenog ponašanja ili grube nepažnje domaćina.
 • Itd.

Glavni slučajevi u kojima se novac od osiguranja ne isplaćuje (klauzule o naknadi štete)

 • Rat, upotreba sile od strane druge zemlje, revolucija, državni udar, građanski rat, oružana pobuna ili drugi slični incidenti ili neredi.
 • Šteta izazvana zračenjem, eksplozijom ili drugim štetnim delovanjem usled nuklearne reakcije ili raspadanja atomskog jezgra nuklearnog gorivnog materijala ili nuklearnog izvornog materijala, radioaktivnog elementa, radioizotopa ili materijala kontaminiranog tim materijalom, ili izazvana nezgodom koja se može pripisati tim pojavama, izuzimajući nuklearne reakcije ili nuklearni raspad atomskog jezgra radioizotopa u medicinske, naučne ili industrijske svrhe.
 • Šteta nastala usled namernog neprimerenog ponašanja domaćina.
 • Odgovornost prema rodbini koja živi sa domaćinom.
 • Odgovornost koja proističe iz fizičkog invaliditeta domaćinovih zaposlenih nastalog tokom obavljanja posla za domaćina.
 • U slučajevima kada postoji poseban sporazum o naknadi štete između domaćina i drugog lica, odgovornost se utvrđuje tim sporazumom.
 • Odgovornost koja proističe iz otpadnih voda ili štetnih emisija.
 • Odgovornost koja proističe iz stručnog rada advokata, registrovanih inostranih advokata, licenciranih javnih računovođa, poreskih računovođa, arhitekata, dizajnera, veštaka za zemljište i stambene objekte, sudskih notara, administrativnih notara, veterinara ili drugih sličnih lica.
 • Odgovornost koja proističe iz posedovanja letelice, automobila, plovila ili vozila van smeštaja, njihove upotrebe ili upravljanja njima, izuzimajući štetu usled upotrebe automobila, plovila ili vozila van objekta ili upravljanja njima tokom upotrebe tog automobila, plovila ili vozila van objekta u funkciji smeštaja.
 • Odgovornost koja proističe iz građevinskih radova na objektu u zakupu, poput renoviranja, proširenja ili rušenja, izuzimajući situacije u kojima domaćin obavlja poslove koje je sam organizovao.
 • Itd.

Odštetni zahtevi po osnovu osiguranja

Obaveštenje o nezgodi

Ako domaćin primeti povredu ili oštećenje imovine gosta ili trećeg lica, domaćin o tome treba odmah da obavesti Airbnb jer ta povreda ili šteta može biti pokrivena osiguranjem. Isto tako, ako domaćin sazna za štetu na imovini u vlasništvu ili pod upravom domaćina, domaćin treba da obavesti Airbnb ako on i njegov gost ne mogu da postignu dogovor o rešavanju slučaja u roku od 72 sata od prvog obraćanja gostu jer šteta može biti pokrivena osiguranjem.

Zahtev za dostavu polise osiguranja

Ovaj pregled Osiguranja domaćina u Japanu ne navodi sve uslove polise osiguranja. Ako želite da zatražite primerak polise osiguranja, obratite se preduzeću Marsh Japan, Inc. i navedite podatke o svom nalogu na Airbnb-u.

Osiguravajuće društvo

Sompo Japan Insurance Inc.