REZIME OSIGURANJA

Osiguranje domaćina u Japanu

Šta je to Osiguranje domaćina u Japanu?

Osiguranje domaćina u Japanu pokriva slučajeve u kojima domaćin* pretrpi odgovornost ili druge troškove u vezi sa povredama drugih lica ili oštećenjem imovine drugih lica usled deljenja doma putem platforme Airbnb, kao i slučajeve u kojima domaćin pretrpi štetu zbog oštećenja sopstvene imovine koje je uzrokovano boravkom gosta*. U slučajevima kada se imovina u vlasništvu domaćina ošteti usled boravka gosta, pokriće osiguranjem će važiti kada domaćin i gost ne mogu sporazumno da reše spor, pa se domaćin obrati Airbnb-u.

Osiguranje domaćina u Japanu je program osiguranja koji garantuje Sompo Japan Insurance Inc.

Domaćini ne moraju da plaćaju premije osiguranja da bi bili pokriveni programom Osiguranja domaćina u Japanu.

U nastavku pogledajte informacije o pokriću Osiguranjem domaćina u Japanu.

Trajanje osiguranja

Ovaj period osiguranja tekućeg programa osiguranja traje od 31. jula 2022. do 31. jula 2023.

Obuhvat i uslovi

Obuhvat i uslovi primene Osiguranja domaćina u Japanu

Naknada štete na imovini u vlasništvu domaćina
Shodno važećim odredbama, uslovima i izuzecima, Osiguranje domaćina u Japanu će biti plaćeno za uništenje smeštaja* i lične imovine u vlasništvu domaćina* nastalo tokom boravka gosta*. Osiguranje za štetu na smeštaju koji domaćin izdaje ili mu je poveren na upravljanje može da se obezbedi u okviru dodatnih pokrića opisanih odmah u nastavku.

Naknada za odgovornost domaćina za povredu ili oštećenje imovine
Osiguranje domaćina u Japanu takođe pokriva odgovornost koju domaćin pretrpi za povredu ili oštećenje imovine gosta ili drugih lica tokom boravka gosta u smeštaju koji je rezervisan na platformi Airbnb, a što proističe iz delatnosti deljenja doma.*

Naknada za troškove koje domaćin pretrpi na ime isplate drugim licima radi rešavanja nezgoda koje uključuju povredu ili oštećenje imovine
U slučajevima kada domaćin pretrpi troškove na ime isplata koje je dužan da izvrši radi rešavanja nezgode koja uključuje telesnu povredu ili oštećenje imovine gosta ili drugih lica, Osiguranje domaćina u Japanu može da pokrije troškove koje je domaćin pretrpeo. Da bi pokriće važilo, nezgoda mora da bude proistekla iz delatnosti deljenja doma i da se dogodila tokom boravka gosta u smeštaju rezervisanog na platformi Airbnb. Svako gore opisano pokriće podleže važećim odredbama, uslovima i izuzecima iz polise Osiguranja domaćina u Japanu.

 1. Pokriveni smeštaj

Osiguranje domaćina u Japanu pokriva smeštaj koji domaćin poseduje, izdaje ili mu je poveren na upravljanje za delatnost deljenja doma.

(*) Pod smeštajem se podrazumevaju objekti koji su odobreni Zakonom o poslovanju hotela, sertfikovani Zakonom o nacionalnom strateškom zonskom planiranju ili predviđeni Zakonom o delatnosti pružanja smeštaja, kao i drugi objekti u kojima se slična delatnost pružanja smeštaja izvodi, pod uslovom da su svi od narednih uslova ispunjeni:

 • Objekte poseduje domaćin, izdaje ih domaćin ili su povereni domaćinu na upravljanje;
 • Objekti se nude na veb-sajtu Airbnb-a; i
 • Objekti su rezervisani i koristi ih osoba koja je pristala na Airbnb-ove uslove pružanja usluge i koja je koristila Airbnb-ov veb-sajt. U smeštajne objekte spadaju kamp-kućice, autobusi, kamperi, kućice na drvetu i drugi objekti koji su parkirani i koji se koriste kao smeštaj. Brodovi i plovila su takođe obuhvaćeni ako se koriste kao smeštajni objekti.
  1. Domaćin/domaćini

  (*) Pod domaćinima se podrazumevaju osobe koje se bave delatnošću deljenja doma i koje pružaju smeštaj, a poseduju licencu ili drugi vid odobrenja da to čine u skladu sa važećim zakonom.

  1. Gost/gosti

  (*) Pod gostima se podrazumevaju korisnici delatnosti deljenja doma, uključujući osobe koje je korisnik pozvao i one sa kojima zajedno koristi delatnost deljenja doma.

  (*) Pod delatnošću deljenja doma podrazumeva se delatnost pružanja hotelskog smeštaja u skladu sa Zakonom o poslovanju hotela (Zakon br. 138 iz 1948), delatnost u skladu sa Zakonom o nacionalnom strateškom zonskom planiranju (Zakon br. 107 iz 2013) ili delatnost pružanja smeštaja u skladu sa Zakonom o delatnosti pružanja smeštaja (Zakon br. 65 iz 2017) ili druga slična delatnost pružanja smeštaja, kao i aktivnosti koje se obavljaju unutar ili izvan tog smeštaja, a koje su povezane sa gorenavedenim uslugama.

  Pokriće osiguranjem

  Gornja granica koja važi tokom perioda osiguranja je 100.000.000 JPY po nezgodi, uz određena izuzeća.

  Izuzeća od pokrića

  Glavne stavke koje nisu pokrivene Osiguranjem domaćina u Japanu (klauzule koje se odnose na naknadu štete na imovini u vlasništvu domaćina)

  Stavke koje nisu deo smeštaja:

  • valuta, novac, plemeniti metali u obliku poluga, menice i hartije od vrednosti;
  • zemljište, voda ili druga supstanca na zemljištu ili u njemu; međutim, to se ne odnosi na unapređenja zemljišta u vidu pejzažnog baštovanstva, puteva i trotoara (ali se odnosi na nasuto zemljište i zemljište ispod datog objekta) ili vodu koja se nalazi u zatvorenom rezervoaru, cevovodima ili drugoj opremi za obradu;
  • životinje, uključujući, između ostalog, domaće životinje i kućne ljubimce;
  • neoborena stabla i usevi;
  • plovila, letelice, svemirske letelice i sateliti; međutim, to se ne odnosi na plovila kojima se ne upravlja i koja se koriste kao smeštaj;
  • vozila; međutim, to se ne odnosi na vozila kojima se ne upravlja i koja se koriste kao smeštaj;
  • podzemni rudnici ili rudnička okna ili objekti unutar tih rudnika ili okana;
  • brane, prokopi i nasipi;
  • imovina u tranzitu;
  • prenosni i distributivni vodovi udaljeni od smeštaja više od 305 metara.

  Glavni slučajevi u kojima se novac od osiguranja ne isplaćuje:

  • rat, upotreba sile od strane druge zemlje, revolucija, državni udar, građanski rat, oružana pobuna ili drugi slični incidenti ili neredi;
  • šteta izazvana zračenjem, eksplozijom ili drugim štetnim delovanjem usled nuklearne reakcije ili raspadanja atomskog jezgra nuklearnog gorivnog materijala ili nuklearnog izvornog materijala, radioaktivnog elementa, radioizotopa ili materijala kontaminiranog tim materijalom, ili izazvana nezgodom koja se može pripisati tim pojavama, izuzimajući nuklearne reakcije ili nuklearno raspadanje atomskog jezgra radioizotopa u medicinske, naučne ili industrijske svrhe;
  • terorizam;
  • stvarna ili potencijalna zloupotreba otrovnih bioloških ili hemijskih materija;
  • šteta na smeštaju koja se desi pre ili nakon boravka gosta rezervisanog na platformi Airbnb;
  • šteta nastala usled namernog neprimerenog ponašanja ili grube nepažnje domaćina;
  • drugo.

  Glavni slučajevi u kojima se novac od osiguranja ne isplaćuje (klauzule koje se odnose na nadoknadu na ime odgovornosti ili troškova koje je domaćin pretrpeo)

  • rat, upotreba sile od strane druge zemlje, revolucija, državni udar, građanski rat, oružana pobuna ili drugi slični incidenti ili neredi;
  • šteta izazvana zračenjem, eksplozijom ili drugom štetom usled nuklearne reakcije ili raspadanja atomskog jezgra nuklearnog gorivnog materijala ili nuklearnog izvornog materijala, radioaktivnog elementa, radioizotopa ili materijala kontaminiranog takvim materijalom, ili izazvana nezgodom koja se može pripisati tom materijalu, izuzimajući nuklearne reakcije ili nuklearno raspadanje atomskog jezgra radioizotopa u medicinske, naučne ili industrijske svrhe;
  • šteta nastala usled namernog neprimerenog ponašanja domaćina;
  • troškovi ili odgovornost prema rođacima koji žive s domaćinima, osim u slučajevima kada domaćin snosi odgovornost ili troškove za i u obavezi je da tim rođacima plati za štetu u smeštaju koji domaćin izdaje ili koji mu je poveren na upravljanje;
  • troškovi ili odgovornost koji proizilaze iz fizičkog invaliditeta zaposlenih domaćina dok rade za domaćine;
  • u slučajevima kada postoji poseban sporazum o naknadi štete između domaćina i druge osobe, kojim se utvrđuje odgovornost;
  • troškovi za nezgode ili odgovornost do kojih dolazi zbog otpadnih voda ili emisija;
  • troškovi za nezgode ili odgovornost koji proističu iz stručnog rada advokata, registrovanih inostranih advokata, ovlašćenih javnih računovođa, poreskih računovođa, arhitekata, projektanata, zemljišnih i stambenih istražitelja, sudskih pisara, administrativnih beležnika, veterinara ili drugih lica sličnih njima;
  • troškovi za nezgode ili odgovornost koji se mogu pripisati ili koji proističu iz vlasništva, upotrebe ili upravljanja letelicom, automobilima ili plovilom ili vozilom van smeštaja, izuzimajući štetu nastalu zbog korišćenja ili upravljanja automobilom, plovilom ili vozilom izvan objekta dok se takav automobil, plovilo ili vozilo izvan objekta koristi kao smeštaj;
  • troškovi za nezgode ili odgovornost koji se mogu pripisati ili koji proizilaze iz građevinskih radova na smeštaju koji domaćin izdaje ili mu je poveren na upravljanje, kao što su renoviranje, proširenje ili rušenje, izuzimajući slučajeve kada se domaćin bavi poslovima koje je sam preduzeo;
  • troškovi za nezgode ili odgovornost koji proističu iz uništavanja smeštaja koji domaćin izdaje ili mu je poveren na upravljanje, usled zemljotresa, erupcija, poplava, cunamija ili sličnih prirodnih pojava, osim u slučajevima kada je šteta uzrokovana požarom;
  • drugo.

  Odštetni zahtevi po osnovu osiguranja

  Obaveštenje o nezgodi

  Ako domaćin primeti povredu ili oštećenje imovine gosta ili trećeg lica, domaćin o tome treba odmah da obavesti Airbnb jer ta povreda ili šteta može biti pokrivena osiguranjem. Isto tako, ako domaćin sazna za oštećenje imovine u vlasništvu domaćina, domaćin treba da obavesti Airbnb ako on i njegov gost ne mogu da postignu dogovor o rešavanju slučaja u roku od 72 sata od prvog obraćanja gostu jer šteta može biti pokrivena osiguranjem.

  Zahtev za dostavu polise osiguranja

  Ovaj pregled Osiguranja domaćina u Japanu ne sadrži sve uslove, odredbe, ograničenja i izuzeća polise osiguranja. Ako želite da zatražite primerak polise osiguranja, obratite se preduzeću Aon Japan, Ltd. i navedite podatke o svom nalogu na Airbnb-u.

  Osiguravajuće društvo

  Sompo Japan Insurance Inc.