Kad počnete da unosite tekst u polje za pretragu, prikazaće vam se predlozi. Za pregled koristite strelice nagore i nadole. Za odabir pritisnite Enter. Ako ste izabrali izraz od više reči, on će biti termin za pretragu. Ako je predlog link, u pregledaču će se otvoriti ta stranica.
Pravila zajednice

Pravila za krupne ometajuće događaje

Ova Pravila se ažuriraju. Nova Pravila se nalaze na vrhu ove stranice i važiće za sve rezervacije koje se realizuju od 6. juna 2024. i nadalje, osim ako Airbnb nije drugačije obavestio korisnike. Postojeća Pravila prikazuju se na dnu stranice i odnose se na ranije rezervacije.

Datum stupanja na snagu: 6. jun 2024.

Pregled

Uopšteno gledano, otkazivanje i refundiranje rezervacija na Airbnb-u su uređeni pravilima otkazivanja. U retkim okolnostima kad krupni događaji sprečavaju ili zakonski zabranjuju realizaciju rezervacije, mogu važiti Pravila za krupne ometajuće događaje („Pravila“). Kad ova Pravila važe, gosti mogu otkazati rezervaciju i dobiti refundiranje, kredit za putovanja i/ili drugu kompenzaciju bez obzira na pravila otkazivanja rezervacije, a domaćini mogu da otkažu bez naknada ili drugih negativnih posledica, iako će im kalendar smeštaja biti blokiran za datume otkazane rezervacije.

Ova Pravila važe i za rezervacije smeštaja i za doživljaje, a važe i za rezervacije koje su u toku ili imaju dolazak na datum stupanja na snagu ili nakon njega, osim ako Airbnb nije drugačije obavestio korisnike. Pravila za krupne ometajuće događaje nisu polisa osiguranja.

Kakvi događaji su pokriveni

Sledeći događaji su pokriveni ovim Pravilima ako utiču na lokaciju vaše rezervacije, ako nastupaju nakon trenutka rezervisanja i ako sprečavaju ili zakonski zabranjuju realizaciju buduće ili tekuće rezervacije (u ovim Pravilima se nazivaju „događaji“):

Proglašene epidemije i vanredne situacije u vezi sa javnim zdravljem. Tu spadaju epidemije, pandemije i vanredne situacije u vezi sa javnim zdravljem koje je proglasila država. Ne spadaju endemske bolesti (na primer, grip) ili one koje se obično vezuju za određena područja (na primer, malarija na Tajlandu). COVID-19 nije pokriven ovim Pravilima za krupne ometajuće događaje.

Ograničenja putovanja koja je odredila vlada. Obavezna ograničenja putovanja koja je uvela neka državna agencija, kao što je naredba o evakuaciji. Tu ne spadaju neobavezujući saveti za putovanja i slične smernice vlade.

Vojna dejstva i druga neprijateljstva. Ratna dejstva, neprijateljstva, invazije, građanski rat, terorizam, eksplozije, bombaški napadi, pobune, neredi i revolucije.

Prekidi velikih razmera u osnovnim komunalnim uslugama. Produženi prekidi osnovnih komunalnih usluga, kao što su grejanje, voda i struja, što utiče na veliku većinu domova na određenoj lokaciji.

Prirodne katastrofe. Prirodne katastrofe i drugi teški vremenski događaji. Vremenski ili prirodni uslovi koji su dovoljno učestali da se mogu predvideti na datoj lokaciji – na primer, uragani tokom sezone uragana na Floridi – pokriveni su samo kada rezultiraju drugim događajem pokrivenim pravilima koja sprečavaju završetak rezervacije, kao što je naredba o obaveznoj evakuaciji ili veliki prekid rada osnovnih komunalnih usluga.

Šta se dešava ako događaj koji je pokriven utiče na rezervaciju

Kad dođe do krupnog događaja, procenjujemo situaciju da bismo utvrdili da li važe Pravila za krupne ometajuće događaje. Ako važe, aktiviramo Pravila za pogođeno područje i vremenski okvir u kojem očekujemo da će događaj sprečiti ili zakonski zabraniti realizaciju rezervacija. Rezervacije van definisanog područja i vremenskog okvira možda ne ispunjavaju uslove, ali domaćini možda i dalje mogu da otkažu bez negativnih posledica ako nisu u mogućnosti da ugošćavaju. Neprekidno pratimo takve situacije i po potrebi prilagođavamo pokrivenost da bi odražavala promenjive uslove. Ako smatrate da ova pravila važe za vašu rezervaciju, obratite nam se da se raspitate o ispunjenju uslova.

Šta nije pokriveno

Jasno nam je da vam druge okolnosti na koje ne možete da utičete mogu poremetiti planove. U svim situacijama koje nisu navedene iznad, vaša rezervacija i dalje podleže domaćinovim pravilima otkazivanja za smeštaj.

U primere uobičajenih događaja koji nisu pokriveni ovim pravilima spadaju:

  • Događaji koji utiču na gosta ili njegovu mogućnost da putuje, ali ne i na lokaciju rezervacije
  • Neočekivana povreda ili bolest
  • Obaveze prema državi, kao što su porotnička dužnost ili svedočenje pred sudom
  • Neobavezujuća upozorenja za putovanja ili druge smernice vlade koje ne spadaju u zabranu putovanja
  • Otkazivanje ili promena termina događaja za koji je rezervacija ugovorena
  • Prekidi u saobraćaju koji nisu povezani sa pokrivenim događajem, recimo nesolventnost aviokompanije, štrajkovi u saobraćaju i zatvaranja puteva zbog radova

Za rezervacije koje nisu obuhvaćene ovim Pravilima, preporučujemo gostima i domaćinima da nađu obostrano prihvatljiv dogovor, recimo refundiranje celog ili dela iznosa ili promena datuma rezervacije. Imajte na umu da domaćin odlučuje o svakom refundiranju koje nije u skladu sa pravilima otkazivanja rezervacije. Airbnb ne učestvuje u takvom refundiranju niti garantuje za njega.

Kako ova pravila utiču na domaćine

Ako je rezervacija pokrivena Pravilima za krupne ometajuće događaje, domaćini mogu da otkažu bez naknada ili drugih negativnih posledica. Ako domaćin otkaže u skladu sa ovim pravilima, datumi otkazane rezervacije će biti blokirani u kalendaru smeštaja. Ako se rezervacija otkaže u skladu sa ovim Pravilima, domaćin ne dobija isplatu za otkazane datume rezervacije, a ako je isplata već izvršena refundirani iznos će se odbiti od sledeće isplate (jedne ili više njih).

Bilo da je rezervacija pokrivena ovim Pravilima ili nije, domaćini mogu da otkažu iz određenih opravdanih razloga, kao što je velika šteta na smeštaju, bez naknada ili drugih negativnih posledica. Domaćini imaju obavezu da otkažu rezervaciju ako njihov smeštaj nije pogodan za stanovanje ili nije u skladu sa onim što je gost rezervisao; u suprotnom, može doći do uklanjanja smeštaja, otkazivanja postojećih rezervacija i refundiranja gostima dok smeštaj ne bude pogodan za stanovanje i usklađen sa opisom smeštaja. Ako to ne učinite, to takođe spada u kršenje naših Osnovnih pravila za domaćine i može dovesti do posledica, uključujući uklanjanje naloga.

Šta još treba da znate

Ova Pravila ne ograničavaju vaša prava u skladu sa lokalnim propisima, a sve odluke koje Airbnb donese u skladu sa ovim Pravilima ne utiču na vaša zakonska prava.

Pravila za slučajeve nepredviđenih okolnosti

Datum stupanja na snagu: 20. januar 2021.

Pregled

Ova Pravila za slučajeve nepredviđenih okolnosti objašnjavaju kako se otkazuje u slučaju nepredviđenih događaja na koje ne možete da utičete nakon rezervisanja i koji onemogućavaju ili čine nezakonitom realizaciju rezervacije. Ova Pravila važe za rezervacije i smeštaja i doživljaja.

Kada ova Pravila dozvoljavaju otkazivanje, ona kontrolišu pravila otkazivanja rezervacije i imaju prednost u odnosu na njih. Gosti na koje utiču događaji obuhvaćeni ovim Pravilima mogu da otkažu rezervaciju i, u zavisnosti od okolnosti, dobiju gotovinsko refundiranje novca, kredit za putovanja i/ili drugu kompenzaciju. Domaćini na koje utiču događaji obuhvaćeni ovim Pravilima mogu da otkažu bez negativnih posledica, ali, u zavisnosti od okolnosti, datumi otkazane rezervacije mogu da im budu blokirani u kalendarima.

Kakvi događaji su pokriveni

U ovim Pravilima pojam „događaj“ označava ispod navedene situacije koje se dogode nakon rezervisanja, odnosno koje nisu mogle da se predvide prilikom rezervisanja, a sprečavaju ili zakonski zabranjuju realizaciju rezervacije.

Promene uslova za putovanja koje je odredila vlada. Neočekivane promene uslova za dobijanje vize ili pasoša koje je nametnuo neki organ vlade, a koji sprečavaju putovanje na odredište. To ne uključuje gubitak ili istek važenja putnih isprava ili druge lične okolnosti u vezi sa ovlašćenjem gosta za putovanje.

Proglašena vanredna stanja i epidemije. Lokalne ili nacionalne vanredne situacije, epidemije, pandemije i vanredne situacije u vezi sa javnim zdravljem proglašene od strane države. Tu ne spadaju bolesti koje su endemske ili se obično vezuju za određena područja – na primer, malarija na Tajlandu ili denga groznica na Havajima.

Ograničenja putovanja koja je odredila vlada. Ograničenja putovanja koja je nametnuo neki organ vlade, a koja sprečavaju ili zabranjuju putovanje na lokaciju smeštaja, boravak u njoj ili povratak sa nje. Tu ne spadaju neobavezujući saveti za putovanja i slične smernice vlade.

Vojna dejstva i druga neprijateljstva. Ratna dejstva, nemiri, invazije, građanski rat, terorizam, eksplozije, bombaški napadi, pobune, neredi, bune, građanski neredi i građanski nemiri.

Prirodne katastrofe. Prirodne katastrofe, elementarne nepogode, veliki prekidi u pružanju komunalnih usluga, vulkanske erupcije, cunamiji i druge teške i abnormalne vremenske prilike. Tu ne spadaju vremenski i prirodni uslovi koji su dovoljno česti da se mogu predvideti na datoj lokaciji – na primer, uragani koji se dešavaju tokom sezone uragana na Floridi.

Šta nije pokriveno

Sve ostalo. Ova Pravila dozvoljavaju otkazivanja samo za goreopisane događaje. Sve ostalo je isključeno. Primeri situacija u kojima ova Pravila ne dozvoljavaju otkazivanje: neočekivane bolesti, oboljenja ili povrede; obaveze propisane od strane države kao što su porotnička dužnost, sudski pozivi ili vojna obaveza; saveti za putovanja ili druge smernice vlade (koje ne podležu nedozvoljavanju ili zabrani putovanja); otkazivanje ili promena termina događaja koji je rezervisan; i prekidi u saobraćaju koji nisu povezani s pokrivenim događajem kao što su zatvaranje puteva, kao i otkazivanje letova, vozova, autobusa i trajekta. Ukoliko u tim slučajevima otkažete rezervaciju, iznos koji se refundira biće određen pravilima otkazivanja koja važe za datu rezervaciju.

Šta sledeće uraditi

Ako vas obavestimo ili objavimo informacije koje potvrđuju da ova Pravila važe za vašu rezervaciju, pratite uputstva za otkazivanje koja vam navedemo. Kada vas obavestimo ili objavimo informacije o tome kako se ova Pravila primenjuju, trebalo bi da imate ponuđenu mogućnost otkazivanja u skladu sa tim Pravilima tako što ćete otići na stranicu Putovanja i otkazati rezervaciju na koju je uticao događaj. Ako smatrate da ova Pravila važe za vašu rezervaciju, ali vas nismo obavestili niti objavili informacije o događaju, obratite nam se da biste otkazali rezervaciju. U svakom slučaju, budite spremni da dostavite dokumentaciju koja pokazuje kako je događaj uticao na vas ili vašu rezervaciju.

Ako imate pitanja, obratite nam se.

Šta još treba da znate

Ova Pravila važe za sve rezervacije čiji datum dolaska nije pre datuma stupanja na snagu.

Da li vam je ovaj članak pomogao?

Srodni članci

Zatražite pomoć oko rezervacija, naloga i drugih stvari.
Prijavite se ili se registrujte